صفحه اصلی > خبرها 


  چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه 27890

* آگهی مناقصه عمومی *

  مناقصه(یک مرحله ای )

شماره مناقصه : 27890

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد سرویس ، تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای دیافراکمی و رگلاتورخانکی را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

شرح مختصر کار: تعمیرات ، بازسازی و کالیبراسیون کنتور و رگلاتورهای خانگی / تجاری معیوب

1-    مدت اجرای پروژه  :    365   روز

2-   محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

3-  محل تامین اعتبار : منابع داخلی

4- میزان تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: 983.342.550  ریال(نهصد و هشتاد و سه میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و پانصد و پنجاه ) ریال

5- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ   مورخ 22/9/1394 و اصلاحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد .

6-  اعلام آمادگی: مناقصه گران می بایست از تاریخ درج آگهی الی پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه 29/3/98 جهت اعلام آمادگی به صورت ثبت اتوماسیونی (شماره فکس اتوماسیون 011-33204281) اقدام نمایند. بدیهی است به نامه های بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد

7-  زمان توزیع اسناد : از دوشنبه 3/4/98  الی پایان وقت اداری روز چهارشنبه 5/4/98 ( با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 2174635008003 بانک ملی بلوار طالقانی )

8-  زمان اعاده پیشنهاد : تا پایان وقت اداری (ساعت 16 ) شنبه 15/4/98

9-   زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه  16/4/98 ساعت 14

 

10- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است .

11- شرایط متقاضی :

-        قرار داشتن در لیست کوتاه (وندور لیست) شرکت گاز ایران در زمینه کنتور های دیافراکمی

-        داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

-        داشتن کداقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

-        ثبت نام و اخذکد اطلاع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت http : // iets.mporg.ir  

-    ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/96 برای قراردادهایی که مبلغ آن مازاد بر 10 برابر نصاب معاملات متوسط باشد الزامی است . بدیهی است درصورت عدم ارائه صورت مالی فوق الاشاره از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه خودداری می گردد .

-        قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.(در صورتیکه کالا مشابه تولید داخل دارد)

-        « حد نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه " سه مناقصه گر" می باشد » .

 متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « 11 » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، 

می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ، ساری ، بلوار طالقانی شرکت گازاستان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند .

 جهت کسب اطلاعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran. ir

و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

 


١٤:١٧ - 1398/03/25    /    شماره : ٤١٢٩    /    تعداد نمایش : ٩٤٨خروج
تصاویر منتخب