صفحه اصلی > معرفی شرکت > نواحی و ادارات گازرسانی > ناحیه گازرسانی نوشهر 

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

 

 

شماره تماس واحدهای مختلف ادارات استان ناحیه نوشهرو چالوس 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 نوشهر رئیس اداره نوشهر 52149253     نوشهر بلوار شهید کریمی  ناحیه  نوشهر  
2 نوشهر رئیس تعمیرات 52149254      
3 نوشهر رئیس مشترکین 52149251      
4 نوشهر رئیس انشعابات 52149258      
5 نوشهر رئیس امور اداری 52149252      
6 نوشهر مرکز تلفن  52149248 52149255    
7 نوشهر مرکز تلفن  52149256 52149259    
8 نوشهر حسابداری 52149249      
9 نوشهر حراست 52149257      
10 نوشهر  امداد 52322232      
11 نوشهر فکس  52149250      
12 نوشهر امدادچالوس  52282350      
13 نوشهر حراست چالوس 52282351      
14 کلاردشت رئیس کلاردشت  52629801     کلاردشت لاهو  
15 کلاردشت تعمیرات 52629802      
16 کلاردشت فکس  52629247      
17 کلاردشت امداد 52623581      
18 کلاردشت مشترکین  52629208      
19 هچیرود رئیس اداره  52163173     هچیرود جنب مخابرات   
20 هچیرود مشترکین  52163172      
21 هچیرود امداد 52163351      
22 مرزن آباد رئیس اداره  52653773     مرزن آباد خیابان شهید ادیبی   
23 مرزن آباد مشترکین  52653032      
24 مرزن آباد امداد 53653022      
               
شماره تماس واحدهای مختلف ادارات استان
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 عباس آباد رئیس اداره 9112902752 54628144 54620008 عباس آباد ، خیابان شهید مطهری  
2 رئیس تعمیرات 9113943710 54620008 54620009  
3 مسئول مشترکین
54623529 54620008  
4 مسئول انشعابات 9379662148 54620008 54620009  
5 مسئول امور اداری 9129242137 54620008 54620009  
6 مشترکین 54623529 54620008 54620009  
7 حسابداری 9119927387 54620008 54620009  
8 کنتورخوانی 54623529 54620008 54620009  
9 امداد 9373466517 54624909 54623528  
10 اداری 9118915121 54620008 54629400  
11 حراست 9112929987 54623528    
12 سلمانشهر رئیس اداره 9113222401 54618200   سلمانشهر ، بلوار امام رضا (ع)
خیابان گل
 
13 تکنسین تعمیرات 9380502150 54616160    
14  مشترکین 9112923609 54631355    
15  انشعابات 9354948608      
16  امور اداری 54631355      
17 حسابداری 54613955      
18 کنتورخوانی 54631355      
19 امداد 54610220 54610242    
20 حراست 54610220 54610242    
21 کلارآباد رئیس اداره 54605192     کلارآباد ، بلوار امام رضا(ع)
جنب بخشداری
 
22  تعمیرات 54605161      
23  مشترکین 54605193      
24 امداد 54605160      

 

تصاویر منتخب