صفحه اصلی > معرفی شرکت > نواحی و ادارات گازرسانی > ناحیه گازرسانی قائمشهر 

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .


شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز قائم شهر
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 قائمشهر رئیس اداره 42033721     خ ساری ک شرافت  
2 رئیس تعمیرات 42089182      
3 رئیس مشترکین 42089180      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری 42087840      
6 مشترکین 42033350      
7 حسابداری 42089181      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 194 42073194    
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
    گویا 42087841 42087842 42087843    
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز ارطه
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 ارطه رئیس اداره 42193488     نارنجستان 10  
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین _      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 42195695      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
               
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز جویبار
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 جویبار رئیس اداره 42544550     میدان کشتی  
2 رئیس تعمیرات 42532021      
3 رئیس مشترکین 42545360      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین _      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 42542500      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز کوهی خیل
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 کوهی خیل رئیس اداره 42563694     میدان مرکزی  
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین 42563980      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین _      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 42563990      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
               
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز سیمرغ
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 سیمرغ رئیس اداره 42354647     کمربندی جنب مخابرات  
2 رئیس تعمیرات 42350431      
3 رئیس مشترکین 42351067      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری 42351646      
6 مشترکین _      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 42354630      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
               
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز شیرگاه
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 شیرگاه رئیس اداره 42445810     خیابان شهید تیموری
روبروی پارک شهر
 
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین 42445811      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 42447198      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 42442224      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
               
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز پل سفید
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 پل سفید رئیس اداره 42424804     خیابان راه بند
جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران
 
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین 42424801      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین _      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 194 42424800    
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز زیراب
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 زیراب رئیس اداره 42458073     خ 20 متری  
2 رئیس تعمیرات 42458072      
3 رئیس مشترکین 42458071      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری 42458072      
6 مشترکین _      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 194 42458070    
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      تصاویر منتخب