صفحه اصلی > معرفی شرکت > نواحی و ادارات گازرسانی > ناحیه گازرسانی ساری 

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید.


شماره تماس واحدهای منطقه 1 ساری 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 ساری منطقه 1  رئیس اداره 33258008     ساری خیابان معلم 
اداره گاز منطقه 1ساری
 
2 رئیس تعمیرات 33258001-3 داخلی242    
3 رئیس مشترکین 33258001-3 داخلی210    
4 رئیس انشعابات 33258001-3 داخلی241    
5 رئیس امور اداری 33258001-3 داخلی214    
6 مشترکین 33258001-3 داخلی206    
7 حسابداری 33258001-3 داخلی218    
8 انشعابات 33258001-3 داخلی240    
9 کنتورخوانی 33258001-3 داخلی205    
10 امداد 33240000 194    
11 تعمیرات 33258001-3 داخلی229    
12 اداری 33258001-3 داخلی215    
13 حراست 33258001-3 داخلی221    
               
شماره تماس واحدهای منطقه 2 ساری 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره داخلی شماره های مرکز آدرس  ملاحظات
1 ساری منطقه 2  رئیس اداره 33236329 220 33235758 خیابان لسانی حاشیه ریل   
2 رئیس تعمیرات 33238344 217 33238341  
3 رئیس مشترکین داخلی 233 33233866  
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری داخلی 225    
6 مشترکین داخلی 231,229,227    
7 حسابداری داخلی 207,219,217    
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی 33237811 232,206    
10 امداد 33410000 210    
11 تعمیرات 33238344 214    
12 اداری داخلی      
13 حراست داخلی 211    
شماره تماس اداره کیاسر
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 کیاسر  رئیس اداره 33423478     خیبان شهید یوسفی
شقایق 5 جنب باشگاه کشتی
 
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین _      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد _      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
شماره تماس واحدهای اداره گاز هولار 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 هولار رئیس اداره 33534687      هولار روبروی امامزاده
حمزه جنب شهرداری 
 
2 رئیس تعمیرات و امداد 33534686      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین _      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد _      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز شهرستان میاندورود 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 شهر سورک رئیس اداره 33886526 218   شهر سورک-
خیابان مخابرات  
 
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 33885425 211 213  
7 حسابداری 33885426 214    
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 33885564      
11 تعمیرات 33885424 215 223  
12 اداری 33885426 214    
13 حراست 33884999 212    

تصاویر منتخب