صفحه اصلی > معرفی شرکت > نواحی و ادارات گازرسانی > ناحیه گازرسانی بهشهر 


در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .


شماره تماس واحدهای مختلف اداره بهشهر
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 بهشهر رئیس اداره 34527779 34528883   بهشهر - خ 7 تیر -
 جنب اداره دارائی
 
2 رئیس تعمیرات 34527789      
3 رئیس مشترکین 34527004      
4 رئیس انشعابات 34528883      
5 رئیس امور اداری 34528883      
6 مشترکین 34527005      
7 حسابداری 34528883      
8 انشعابات 34528883      
9 کنتورخوانی 34528883      
10 امداد 34527778      
11 تعمیرات 34528883      
12 اداری 34528883      
13 حراست 34528883      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره رستمکلا
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 رستمکلا رئیس اداره 34632255     رستمکلا - جاده
سراسری نکا بهشهر
 
2 رئیس تعمیرات 34632545      
3 رئیس مشترکین 34638727      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری 34632545      
6 مشترکین 34632545      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 34630272      
11 تعمیرات _      
12 اداری        
13 حراست 34632277      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره خلیل شهر
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1  خلیل شهر   رئیس اداره 34649525     خلیل شهر علمدار محله   
2 رئیس تعمیرات 34649535      
3 رئیس مشترکین 34649282      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 34649282      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 34640194      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
               
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز گلوگاه
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1  گلوگاه رئیس اداره 34664671 202   گلوگاه-خ شهید زاهدی تلفن گویا :
2 رئیس تعمیرات گویا 209   34661570
3 رئیس مشترکین گویا 206   34662041
4 رئیس انشعابات گویا 208   34664651
5 رئیس امور اداری گویا 210    
6 مشترکین گویا 205    
7 حسابداری گویا 207    
8 انشعابات گویا 215    
9 کنتورخوانی گویا 214    
10 امداد 34662040 194    
11 تعمیرات گویا 213    
12 اداری گویا 201    
13 حراست 34662040 211    
               
شماره تماس واحدهای مختلف اداره نکا
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 نکا رئیس اداره 34722090     خیابان راه آهن  
2 رئیس تعمیرات 34724396      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 34733083      
7 حسابداری 34729077      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 194      
11 تعمیرات 34724397      
12 اداری 34722014      
13 حراست 34723800      

 

تصاویر منتخب