صفحه اصلی > معرفی شرکت > نواحی و ادارات گازرسانی > ناحیه گازرسانی بابل 

 

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .

 


شماره تماس واحدهای اداره گاز بابل
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 بابل رئیس اداره 32264990     بابل - جاده قائمشهر  جنب
 سازمان فنی و حرفه ای 
 
2 رئیس تعمیرات 32264021      
3 رئیس مشترکین 32264018      
4 رئیس انشعابات 32264017      
5 رئیس امور اداری 32263054      
6 مشترکین 32264018      
7 حسابداری 32264020 32264019    
8 انشعابات 32264017      
9 کنتورخوانی 32264018      
10 امداد 32255510 32255312 32263885  
11 تعمیرات 32264021      
12 اداری 32259921      
13 حراست 32264013-16      
14 مرکز مخابرات  32264013-16      
شماره تماس واحدهای  اداره گاز امیرکلا 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 امیرکلا  رئیس اداره 32349642     امیرکلا - میدان پازواری  - 50
 متر بعداز کمربندی 
 
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 32350980-1      
7 حسابداری      
8 انشعابات      
9 کنتورخوانی      
10 امداد 32349643      
11 تعمیرات 32350980-1      
12 اداری      
13 حراست 32349643      
14 مرکز مخابرات  32350980-1      
15 همراه امداد 9118901435        
شماره تماس واحدهای  اداره گاز زرگرشهر 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1   رئیس اداره 32563323     زرگرشهر بعداز عبور سپاه
دانش جنب شهرداری 
 
2 رئیس تعمیرات 32563583      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 32563341      
7 حسابداری      
8 کنتورخوانی      
9 انشعابات  32563583      
10 امداد      
11 تعمیرات      
12 حراست       
13 اداری  0      
14 همراه امداد 9118988894      
شماره تماس واحدهای  اداره گاز گتاب 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1   رئیس اداره 32454875     گتاب - بعداز مرزبال
 انتهای چهارشنبه بازار
 
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 32454863      
7 حسابداری      
8 انشعابات      
9 کنتورخوانی      
10 امداد      
11 تعمیرات      
12 اداری _      
13 حراست _      
  همراه امداد 9116786206      
شماره تماس واحدهای  اداره گاز خشرودپی 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 خشرودپی  رئیس اداره 32521999     خشرودپی بلوار شهید داداش نیا
  روبروی معلم 28
 
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 32521999      
7 حسابداری      
8 انشعابات      
9 کنتورخوانی      
10 امداد      
11 تعمیرات      
12 اداری _      
13 حراست _      
14 همراه امداد 9116786204      
شماره تماس واحدهای اداره گاز مرزیکلا 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 مرزیکلا  رئیس اداره 32638313     مرزیکلا -خیابان شهرداری
  روبروی پمپ بنزین شهرداری 
 
2 رئیس تعمیرات 32638311      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 32638311      
7 حسابداری    
8 انشعابات    
9 کنتورخوانی    
10 امداد 32638300      
11 تعمیرات 32638311      
12 اداری _      
13 حراست _      
14 همراه امداد 9116786207      
شماره تماس واحدهای  اداره گاز گلوگاه 
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 گلوگاه  رئیس اداره 32725800     گلوگاه کوچه ولیعصر11
جنب کوچه پاسگاه 
 
2 رئیس تعمیرات 32720026      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 32720025      
7 حسابداری      
8 انشعابات      
9 کنتورخوانی      
10 امداد 32725900      
11 تعمیرات      
12 اداری _      
13 حراست _      
14 همراه امداد 9113786205      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز بابلسر
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 بابلسر رئیس اداره 35338633     خیابان امام خمینی- روبروی
 بیمارستان- جنب چاپ نیما.
 
2 رئیس تعمیرات 35255011-12 داخلی 233    
3 رئیس مشترکین 35255011-12 داخلی 206    
4 رئیس انشعابات 35255011-12 داخلی 208    
5 رئیس امور اداری 35255011-12 داخلی 232    
6 مشترکین 35255011-12 داخلی 213-221    
7 حسابداری 35255011-12 داخلی 212    
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی 35255011-12 داخلی 213    
10 امداد 35334300      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست 194      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز هادی شهر
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 هادی شهر رئیس اداره 35374445        
2 رئیس تعمیرات 35375982      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 35375982      
7 حسابداری "      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد 35374964      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز بهنمیر
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 بهنمیر رئیس اداره 35754705     خیابان امام- شهرک اداری  
2 رئیس تعمیرات 35754705      
3 رئیس مشترکین 35757244      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 35754704      
7 حسابداری 35754704      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد _      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست _      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز فریدونکنار
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 فریدونکنار رئیس اداره 35670619     خیابان امام- جنب شهرداری  
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین 35670614      
4 رئیس انشعابات 35670615      
5 رئیس امور اداری 35670616      
6 مشترکین 35670563      
7 حسابداری _      
8 انشعابات _      
9 کنتورخوانی _      
10 امداد _      
11 تعمیرات _      
12 اداری _      
13 حراست - امداد   35670618 35670617-  

تصاویر منتخب