صفحه اصلی > معرفی شرکت > نواحی و ادارات گازرسانی > ناحیه گازرسانی آمل 

 

 

در هرلحظه می توانید با شماره 194 با نزدیکترین پست امداد ارتباط برقرار نمائید .


شماره تماس واحدهای مختلف اداره آمل
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره فکس شماره داخلی آدرس  ملاحظات
1 امل رئیس اداره 44281716 44280989 209 امل  خ جانبازان  اداره گاز آمل  
2 رئیس تعمیرات 44280594 0 211  
3 رئیس مشترکین 44284948 0 234  
4 رئیس انشعابات 43083270 0 225  
5 رئیس امور اداری 43083269 0 213  
6 مشترکین 44284950 0 236  
7 حسابداری 44284947 0 231  
8 انشعابات _ 0 224-223-226  
9 کنتورخوانی 44289252 0 228  
10 امداد 44287620 0 220-219  
11 تعمیرات _ 0 235-243-215  
12 اداری _ 0 214-205-208  
13 حراست _ 0 217-221  
شماره تماس واحدهای مختلف اداره دابودشت
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره فکس شماره داخلی آدرس  ملاحظات
1 دابودشت رئیس اداره 43116397 43116397   جاده جدید آمل به بابل به سمت فریدونکار  
2 رئیس تعمیرات 43116395      
3   _      
4   _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 43116396      
7 حسابداری 43116396      
8   _      
9 کنتورخوانی 43116394      
10 امداد 43116394      
11   _      
12   _      
13   _      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز محمودآباد
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 محمودآباد رئیس اداره 44745550        
2 رئیس تعمیرات 44743656      
3 رئیس مشترکین 44730017      
4 رئیس انشعابات 44730250      
5 رئیس امور اداری 44745570      
6 مشترکین 44730017      
7 حسابداری 44745570      
8 انشعابات 44730250      
9 کنتورخوانی 44730017      
10 امداد 44745599      
11 تعمیرات 44743656      
12 اداری 44745570      
13 حراست 44745599      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز سرخ رود
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 سرخ رود رئیس اداره 44886280        
2 رئیس تعمیرات _      
3 رئیس مشترکین _      
4 رئیس انشعابات _      
5 رئیس امور اداری _      
6 مشترکین 44885310      
7 حسابداری 44886837      
8 انشعابات 44885935      
9 کنتورخوانی 44885310      
10 امداد 44882497      
11 تعمیرات 44885935      
12 اداری _      
13 حراست 44882497      
شماره تماس واحدهای مختلف اداره گاز نور،رویان،چمستان  و ایزدشهر
ردیف شهر نام واحد شماره تلفن شماره تلفن شماره تلفن آدرس  ملاحظات
1 نور رئیس اداره 44524742     شهرستان نور بعد از پلیس راه   
2 رئیس تعمیرات 44522665      
3 رئیس مشترکین 44525631      
4 رئیس انشعابات  مرکز تلفن      
5 رئیس امور اداری 44511480      
6 مشترکین مرکز تلفن       
7 حسابداری مرکز تلفن       
8 انشعابات مرکز تلفن       
9 کنتورخوانی مرکز تلفن       
10 امداد 44527023      
11 تعمیرات مرکز تلفن       
12 اداری مرکز تلفن       
13 حراست 44527023      
14 شهر چمستان  ریاست  44662091     چمستان انتهای بلوار عبدل آباد  
15 " مرکز تلفن  44662092     "  
16 " مسئول مشترکین  44662093     "  
17 " امداد 44662094     "  
18 " دیتا 44662095     "  
19 ایزدشهر ریاست  44534643     ایزدشهرگلستان 65پلاک 3  
20 " مشترکین  44534644     "  
21 " امداد 44532225     "  
22 " " 44532226     "  

 

تصاویر منتخب